mk | eng

Bashkëpunimi i vazhdueshëm me anëtarët e sistemit nëpërmjet ofrimit të shërbimeve në lidhje me përgatitjen e raporteve të prodhimit dhe mbeturinat e paketimit nëpërmjet e-mail adresëseuroekopakmk@gmail.com .

Njoftimi për Ligjet e miratuara, plotësim ndryshimet e Ligjit si dhe Shpjegimi ityre.
Mbajtje seminar për të informuar anëtarët rreth funksionimit të sistemit të Euro-Ekopak.
Organizimi i trajnimit për Menaxhues me mbeturina të anëtarëve të sistemit të Euro-Ekopak me kushte të privilegjuara.

Aktivitetet e planifikuar:
Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm të integruar të menaxhimit të mbeturinave në sistemin e Euro-Ekopak