mk | eng

 

Euro-Ekopak është person juridik për trajtimin e mbeturinave të paketimit në pajtim me nenin 21 të Ligjit për menaxhimin e paketimit dhe paketimin e mbeturinave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15, 39/16).


Misioni kryesor i personit juridik Euro-Ekopak si një sistem kolektiv për menaxhimin e mbeturinave të paketimit është arritja e synimeve kombëtare për trajtimin e mbeturinave të paketimit.

 

 

Legjislacion
Misioni kryesor
Euro-EKOPAK është person juridik për trajtimin e mbeturinave të paketimit në pajtim me nenin 21 të Ligjit për menaxhimin e paketimit dhe paketimin e mbeturinave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15, 39/16).