mk | eng

Euro-EKOPAK është person juridik për trajtimin e mbeturinave të paketimit në pajtim me nenin 21 të Ligjit për menaxhimin e paketimit dhe paketimin e mbeturinave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 dhe 39/16).
Misioni kryesor i personit juridik Euro-Ekopak si një sistem kolektiv për menaxhimin e mbeturinave të paketimit është arritja e synimeve kombëtare për trajtimin e mbeturinave të paketimit.
Euro-Ekopak është subjekt juridik joprofitabil që fondet e mbledhura në formën e taksave nga anëtarët e saj i riinvestonë në krijimin e sistemit të qëndrueshëm të integruar për mbeturinat e paketimit.
Prodhuesit dhe importuesit e mallrave të paketuara me  pjesëmarrjen në sistemin e Euro-EKOPAK i zvogëlojn shpenzimet e tyre për menaxhimin e mbeturinave të paketimit.
Euro-Ekopak garanton përmbushjen e objektivave, dmth riciklimin dhe ripërdorimin e paketimin dhe mbeturinat e paketimit, si dhe reduktimin e volumit të mbeturinave.

Në sistemin e menaxhimit kolektiv të mbeturinave të paketimit Euro-Ekopak janë anëtarësuar 460 subjekte juridike prodhues dhe importues të mbeturinave të paketimit mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura.

.

 

Themeluesit e personit juridik të Euro-Ekopak kompanitë janë: