alb | eng
   

Обука за лице одговорно за управување и/или постапување со отпад

Доделување на дозвола
   
Закони и мислења од МЗСПП


ИЗВЕСТУВАЊЕ
за Закон од пакување

Мислење

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Отпад од пакување

Правилник за измена на Правилникот за формата на образецот за год. извештај за видот и количината на пакувањата - СВ бр.184-2011

З А К О Н
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)