alb | eng

Основната Мисија на правниот субјект на Еуро-Екопак е целосно следење на реализацијата на Националните цели во насока на остварување на одржлив систем на управување, финансирање и реинтегрирање заради остварување на здрава животна средина, поволен економски амбиент на пазарот и подобрување на квалитетот на живеење на сегашните и идните генерации.